Slavikų Šv. Onos parapija

 

 


          Slavikų Šv. Onos bažnyčia.

 

Klebonijos adresas:

Bažnyčios g. 6, Slavikų k., Šakių r. sav. LT-71361

  Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos ir Slavikų Šv. Onos parapijos 

klebonas kun. Romas Budrevičius 

Tel. Nr. +370 683 56628

 

                                            


                                      Šv. Mišių laikas

             

             Sekmadieniais – 12 val.

            

                              

                                                 Atlaidai

             Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį). 2024 metais Šv. Onos atlaidai - liepos 21 d.

 

BIRŽELIO 16 d. (Sekmadienį) Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.

 


   

          Nuo rugsėjo 1 d. kviečiami vaikai (nuo 4 klasės)

ir jaunimas (nuo 8 klasės iki 18 metų) ruoštis

  priimti Pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo

            sakramentą. 

       Registruotis pas kleboną kun. Romą Budrevičių

tel. Nr. +370 683 56628

 

 


Puslapis atnaujinamas - gavus naujos informacijos


apie SLAVIKŲ PARAPIJĄ    2020 metais - 225

   Pirmoji medinė Slavikų bažnyčia buvo pastatyta 1754 m. ir pašventinta Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės titulu. Nuo pat įkūrimo Slavikų bažnyčia veikė kaip Veliuonos dekanato Jurbarko parapijos filija, kurios pastatymu ir finansavimu rūpinosi LDK kancleris, Jurbarko seniūnas kunigaikštis Mykolas Fridrikas Čartoriskis (1696-1775). Nuo pat pradžių ją aptarnavo nuolatos reziduojantis kunigas: 1755 m. minima „pirmojo kamendoriaus“ Jokūbo Kairevičiaus įkurta Švč. Mergelės Marijos Škaplietinės brolija, nuo 1757 m. rašomos santuokos, nuo 1760 m. – kriškto, nuo 1768 m. – mirties knygos. 1774 m. Slavikų ir Sudargo  kamendoriams Andriejui Mackevičiui ir Jokūbui Jančiauskui sudarius sutartį su Jurbarko klebonu Juozapu Nementausku (Niemętowski), šių bažnyčių filijalistai tapo praktiškai nepriklausomi: įsipareigoję parapijos klebonui kasmet per Švč. Trejybės šventę sumokėti po 20 talerių, Slavikų ir Sudargo kamendoriai gavo teisę laisvai disponuoti visomis filijinių bažnyčių gaunamomis pajamomis. Apie 1789 m. Slavikų bažnyčia jau turėjo ir nuolatinius tarnus – vargonininką ir zakristijoną.

   Visateisės Slavikų parapijos įkūrimą paspartino politiniai pokyčiai: 1795 m. galutinai padalijus LDK, Slavikų bažnyčia buvo atskirta nuo Jurbarko parapijos ir faktiškai tapo parapine, nes, remiantis Vyskupo raštu, Slavikų filijinė bažnyčia privalėjo reorganizuotis į parapinę. ¹

   1804 m. Vyskupo vizitacijos duomenimis, Slavikuose lankyta jau parapija. ² Bažnyčios kunigui buvo paskirtas vienas valakas (21,38 ha) žemės, Liukšiškių lanka ir 180 lenkiškų auksinų metinė alga, mokama iš Kidulių dvaro.

   1814 m. minimos 5 iškilmės, švęstos Slavikų bažnyčioje su popiežiaus suteiktais visuotiniais atlaidais: Šv. Stanislovo, Švč. Mergelės Marijos škaplierinės, Šv. Onos, Šv. Baltramiejaus ir Šv. Martyno.

   1833 m. minima Slavikų bažnyčioje veikusi Šv. Onos brolija.

   1835 m. pastatyta dabartinė dvibokštė medinė bažnyčia iždo ir parapijiečių lėšomis bei klebono kun. Lauryno Tautkevičiaus rūpesčiu. Lapkričio 11 d. per Šv. Martyno atlaidus ją pašventino dekanas Vincentas Garbovskis (Sintautų parapijos klebonas, Marijampolės dekanato dekanas, Augustavo Katedros kanauninkas) ir suteikė jai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės vardą. ³

   1840 m. rugsėjo 24 d. per Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos šventę, naująją bažnyčią drauge su didžiuoju altoriumi Šv. Onos titulu konsekravo Seinų vyskupas Paulius  Strašinskis. 4

   Bažnyčios šventoriuje stovi 1836 m. pastatyta varpinė, kurioje Spaudos draudimo metais (1864-1904) Slavikų krašto knygnešiai slėpė lietuvišką spaudą.

   1873 m. jokia brolija nebeveikė, o 1888 m. dekano S. Olekos ataskaitoje apie brolijas nurodoma, kad Slavikų bažnyčioje veikia Šv. Rožinio, Švč. Mergelės Marijos škaplieriaus, Viešpaties Jėzaus Kančios škaplieriaus, Šv. Pranciškaus škaplieriaus ir šv. Onos škaplieriaus brolijos.

   Nuo pat pirmos Slavikų bažnyčios pastatymo iki šių dienų Slavikų bažnyčioje dirbo 26 klebonai (su kun. Donatu Rolskiu), 4 kamendoriai, 26 vikarai, 2 kapelionai.

   Nuo 2015 m. liepos 13 d. Slavikų parapijos klebonu pradėjus dirbti kun. Donatui Rolskiui, Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčia sulaukė naujo atgimimo. Mat, metams , net amžiams bėgant, bažnyčios pastatas buvo smarkiai paveiktas laiko ir gamtos, netinkamai prižiūrimų sienų bei stogo. 2016-2019 m. klebono rūpesčiu ir parapijiečių bei rėmėjų dėka atlikta daug darbų: atnaujintos bažnyčios sienos ir vidus, pakeistas stogas, neužmiršta ir varpinė bei špitolė. Aplink bažnyčią paklotas naujas takas, sutvarkyti kunigų kapai ne tik šventoriuje, bet ir Slavikų kaimo kapinėse. Gėlių girliandomis išpuošti nauji laiptai į bažnyčią, ant naujų klauptų bendrai maldai kviečiami ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai. 

 

¹ - Lomžos archyvas, Sig. 1. 480

² - Lomžos archyvas, Sig. 1. 481

³ - Lomžos archyvas, Sig. 1. 483

4 - Lomžos archyvas, Sig. 1. 484

2019 m. Lomžos archyve duomenis surinko klebonas kun.Donatas Rolskis.

 

 

Renata Baltrušaitienė