2015 metų veiklos ataskaita

Slavikų seniūnijos  2014 m. veiklos ataskaita

    2014 m., vykdant seniūnijai priskirtas funkcijas, vadovautasi rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais. Užtikrinta, kad į seniūnijoje gautus asmenų prašymus, pageidavimus, institucijų ir įstaigų raštus būtų atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka. Kasdieniniame darbe atsižvelgta ir į seniūnaičių pasiūlymus.

    2014 m. seniūnija gavo 208682 Lt. asignavimų. Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis 30,85km., gatvių gyvenvietėse-4,65km., iš jų asfaltuotų- 2,8 km. Keliai greideriuojami metuose 2 kartus, duobių užtaisymui atvežta ir paskleista 115 kub. m. žvyro, tam išleista 9800 Lt. Darbus atliko Šakių ir Jurbarko kelių tarnybos. Gyvenvietėse yra 3,65 asfaltuotų gatvių, prikl. Šakių kelių tarnybai. Žiemos laikotarpiu sniegas nuo seniūnijos kelių valomas pasitelkiant vietos ūkininkų techniką.

     Viešiesiems darbams panaudota 27250 Lt. savivaldybės ir darbo biržos lėšų, įdarbinta 13 darbo biržos atsiųstų asmenų. Pagal viešųjų darbų programą seniūnijos teritorijoje tvarkyti avariniai medžiai, kuriuos nupjovė UAB Aplinkos tvarkymo darbai, prižiūrėtos pakelės, gatvės, šienauta žolė, tvarkytos viešosios bendro naudojimo teritorijos, poilsio zonos prie Šešupės. Daug darbų atlikta tvarkant Kurynės dendrologinį parką. VBT gautomis lėšomis atnaujinti sporto ir treniruočių įrenginiai Slavikų mokyklos stadione, praplėstas gatvių apšvietimas Šilgalių gyvenvietėje, nupirktas naujas stalo teniso stalas, paplūdimio tinklinio reikmenys.

     Seniūnijos teritorijoje yra veikiančios Slavikų katalikų ir Žiūrių evangelikų-liuteronų kapinės, kurių priežiūrą vykdė seniūnijos darbininkai. Tvarkėme ir trejas neveikiančias kapines.

    2014 m. Slavikų seniūnijoje išduota:

            leidimai laidoti-31

            mirties liudijimai- 5

            įvairios pažymos- 310

           atlikta notarinių veiksmų- 141

           deklaravo gyv. vietą -   48 asmenys                                                                                                                                                

           deklaravo išvykimą į užsienį- 3 asmenys

             išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų- 53

    2014 m. parengtas ir su Marijampolės archyvu suderintas 2015m seniūnijos dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas.

     Specialistė žemės ūkiui iš gyventojų priėmė 112 paraiškų dėl tiesioginių išmokų už  ž.ū. naudmenų ir pasėlių plotus. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėse laikmenose. Pareiškėjai informuoti apie paraiškose nustatytas klaidas, jiems padėta ištaisyti neatitikimus. Atnaujinta 113 žemės ūkio ir kaimo valdų. Gyventojai informuoti apie 2007-2013m., bei 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, konsultuoti šiferinių stogų keitimo klausimais.

      Socialinį darbą seniūnijoje dirba viena socialinio darbo organizatorė.   Seniūnijos  teritorijoje gyvena 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų. Yra seniūnijos teritorijoje ir 4 stebimos šeimos. Šios šeimos lankomos pastoviai, reikalui esant pasikviečiami policijos darbuotojai. Įvairių prašymų priėmimas paramai gauti yra tik viena iš socialinio darbo sričių, dirbamų seniūnijoje, bet šis darbas atima labai daug laiko. Socialinė darbuotoja į namus nuveža ir socialines išmokas sunkiai vaikštantiems asmenims, nuperka vaistus. Lankomosios priežiūros paslaugos teikiamos dviems asmenims.                                                                                                                                              

     Nuolat bendradarbiaujama su Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, socialine pedagoge, bendruomenės slaugytoja, seniūnijos bendruomenės centru. Aktyviai dirba socialinės paramos teikimo komisija. Kartu sprendžiame iškilusias neįgalių, senyvų, vienišų žmonių, kuriems reikalinga pagalba, problemas.

   Seniūnijos laisvalaikio centro darbuotojai suorganizavo 40 įvairių renginių. Laisvalaikio centro kultūrinės veiklos ataskaita pateikta savivaldybės administracijos kultūros skyriui.

     Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Slavikų pagrindine mokykla, bendruomenės centru, biblioteka, seniūnaičiais.  Su jais kartu organizuojame kultūrinius renginius, įvairias šventes. Seniūnijos sportininkai  kasmetinėse rajono seniūnijų sportinėse varžybose 2014m . ,,tradiciškai“  laimėjo IV vietą.

      2014 m. seniūnijos gyventojų susirinkimuose 3 kartus dalyvavo savivaldybės vadovai ir specialistai, kurie padėjo išspręsti seniūnijos gyventojams rūpimus klausimus.

     Seniūnijos darbuotojai 2014 m. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokėsi savarankiškai. Darbuotojai yra kompetentingi, darbinėje veikloje naudojasi reikalinga kompiuterine įranga.

      Manome, kad Slavikų seniūnijos darbuotojai, bendradarbiaudami su visa seniūnijos bendruomene, Slavikuose gyvenančiais ir dirbančiais ūkininkais, padedant rajono savivaldybės administracijai, seniūnijai deleguotas funkcijas vykdėme tinkamai. 2015m. tikimės dar geresnių darbo rezultatų.

 

 

                   Slavikų seniūnas                                   Vidmantas Benediktas Sprainaitis

 

 

   Ataskaita apsvarstyta bendroje seniūnaičių ir bendruomenės centro tarybos sueigoje 2015-01-22.Slavikų seniūnijos  2015 m. veiklos ataskaita

  

    2015 m., vykdant seniūnijai priskirtas funkcijas, vadovautasi rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais. Užtikrinta, kad į seniūnijoje gautus asmenų prašymus, pageidavimus, institucijų ir įstaigų raštus būtų atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka. Kasdieniniame darbe atsižvelgta ir į seniūnaičių pasiūlymus. Seniūnijoje gyvena 746 gyventojai.

 

    2015 m. seniūnija gavo 67151 eurą asignavimų. Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis 32,88 km., gatvių gyvenvietėse - 4,65 km., iš jų asfaltuotų - 2,8 km. Keliai greideriuojami metuose 2 kartus, duobių užtaisymui atvežta ir paskleista 120 kub. m. žvyro, tam išleista 3047 Eur. Darbus atliko Šakių ir Jurbarko kelių tarnybos. Gyvenvietėse yra 3,65 asfaltuotų gatvių, priklausančių Šakių kelių tarnybai. Žiemos laikotarpiu sniegas nuo seniūnijos kelių valomas pasitelkiant vietos ūkininkų techniką.

     Viešiesiems darbams panaudota 3501 Eur savivaldybės ir darbo biržos lėšų, įdarbinta 12 darbo biržos atsiųstų asmenų. Pagal viešųjų darbų programą seniūnijos teritorijoje tvarkyti avariniai medžiai, kuriuos nupjovė UAB Aplinkos tvarkymo darbai, prižiūrėtos pakelės, gatvės, šienauta žolė, tvarkytos viešosios bendro naudojimo teritorijos, poilsio zonos prie Šešupės. Daug darbų atlikta tvarkant Kurynės dendrologinį parką. VBT gautomis lėšomis nupirkta 50 kv. m. palapinė švenčių ir įvairių bendruomeninių renginių organizavimui, pradėtas Slavikų kapinių tvoros atnaujinimas, praplėstas gatvių apšvietimo tinklas Šilgalių gyvenvietėje.

     Seniūnijos teritorijoje yra veikiančios Slavikų katalikų ir Žiūrių evangelikų-liuteronų kapinės, kurių priežiūrą vykdė seniūnijos darbininkai. Tvarkėme ir ketverias neveikiančias kapines.

    2015 m. Slavikų seniūnijoje išduota:

            leidimai laidoti - 25

            mirties liudijimai - 5

            įvairios pažymos - 311

            atlikta notarinių veiksmų - 79

            deklaravo gyvenamąją vietą - 11 asmenų

            deklaravo išvykimą į užsienį – 4 asmenys                                                                                                                                                                  išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų- 42

    2015 m. parengtas ir su Marijampolės archyvu suderintas 2016 m. seniūnijos dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas.

     Specialistė žemės ūkiui iš gyventojų priėmė 115 paraiškų dėl tiesioginių išmokų už  ž. ū. naudmenų ir pasėlių plotus. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėse laikmenose. Pareiškėjai informuoti apie paraiškose nustatytas klaidas, jiems padėta ištaisyti neatitikimus. Atnaujinta 110 žemės ūkio ir kaimo valdų. Gyventojai informuoti apie 2007-2013m., bei 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, konsultuoti šiferinių stogų keitimo klausimais. Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės buvo informuojami gyventojai, kiaulių augintojai informuojami apie būtinų apsaugos priemonių nuo kiaulių maro naudojimą. Gyventojų susirinkime dalyvavo ir informaciją pateikė VMVT darbuotojai.

      Socialinį darbą seniūnijoje dirba viena socialinio darbo organizatorė. Seniūnijos teritorijoje gyvena 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų. Yra seniūnijos teritorijoje ir 6 stebimos šeimos. Šios šeimos lankomos pastoviai, reikalui esant pasikviečiami policijos darbuotojai. Įvairių prašymų priėmimas paramai gauti yra tik viena iš socialinio darbo sričių, dirbamų seniūnijoje, bet šis darbas atima labai daug laiko. Socialinė darbuotoja į namus nuveža ir socialines išmokas sunkiai vaikštantiems asmenims, nuperka vaistus. Lankomosios priežiūros paslaugos teikiamos dviems asmenims. Du vienos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys, asmenys socialinės darbuotojos rūpesčiu  ir savo pačių sutikimu pradėjo gydytis priklausomybės ligų centre. Sprendžiant socialines problemas, nuolat bendradarbiaujama su Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, socialine pedagoge, bendruomenės medicinos slaugytoja, seniūnijos bendruomenės centru. Aktyviai dirba socialinės paramos teikimo komisija. Kartu sprendžiame neįgaliųjų, senyvų, vienišų ir kitų, pagalbos ieškančių, žmonių problemas.

   Seniūnijos laisvalaikio centro darbuotojai suorganizavo 49 įvairius renginius. Aktyvia veikla pasižymi kaimo kapela, neapsiribojanti vien tik koncertine veikla savivaldybės teritorijoje, bet atstovaujanti rajoną regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Muzikos instrumentų atnaujinimui išleista 2000 Eur.

     Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Slavikų pagrindine mokykla, bendruomenės centru, biblioteka, seniūnaičiais. Su jais kartu organizuojame kultūrinius renginius, įvairias šventes. Seniūnijos sportininkai  kasmetinėse rajono seniūnijų sportinėse varžybose 2015 m. laimėjo III vietą.

      2015 m. seniūnijos gyventojų susirinkimuose 2 kartus dalyvavo savivaldybės vadovai ir specialistai, kurie padėjo išspręsti seniūnijos gyventojams rūpimus klausimus.

     Seniūnijos darbuotojai 2015 m. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokėsi savarankiškai. Darbuotojai yra kompetentingi, darbinėje veikloje naudojasi reikalinga kompiuterine įranga.

      Manome, kad Slavikų seniūnijos darbuotojai, bendradarbiaudami su visa seniūnijos bendruomene, Slavikuose gyvenančiais ir dirbančiais ūkininkais, padedant rajono savivaldybės administracijai, seniūnijai deleguotas funkcijas vykdėme tinkamai.

 

                   Slavikų seniūnas                                   Vidmantas Benediktas Sprainaitis

 

   Ataskaita apsvarstyta 2016 m. sausio 21 d. bendroje seniūnaičių ir bendruomenės centro tarybos sueigoje.