Stogastulpių pašventinimas 2019-10-06

  Stogastulpių Slavikų krašto knygnešiams ir Misijoms atminti pašventinimas 2019-10-06

                          Knygnešiams

     Slavikų vieškeli pilkasis, srauni Šešupe, prakalbėk,

     Kaip mūsų bočiai spaudą nešė, sakyk mums, ainiams, netylėk.

     Pikti kazokai jodinėjo, ant rankų grandines jiems dėjo.

     Ir prie bažnyčios mušė, spardė, Lietuviškas maldas skaityti draudė.


     Prasčiokės moterėlės su vaikais pilkuoju vieškeliu važiavo

     Į srauniąją Šešupę skalbti – taip kazokus rūsčius apgavo.

     Pačiam Šešupės vidury jų laukė paslaptingas ryšulys.

                                                                                            Jį vežė moterėlės su vaikais, uždengusios šlapiais maišais.

 

     Spauda tolyn po kaimus plito, tarytum saulė šviesdama,

     Ir josios spinduliais gaivinos dvasia lietuvio alkana. 

    Tėvynės meile bočiai degė, mums, ainiams, saulę nešdami,

     Baisių pavojų nebijojo, kad būtų Lietuva šviesi.

 

     Žemai nulenkę savo galvas, jiems amžinatilsį kartojam

     Ir meilės kupina širdim už auką Lietuvai dėkojam.

                                                                         Elena Valaitytė                                                                                                        

 2019-ieji ypatingi tuo, kad šiaismetais minimos Lietuvos spaudos uždraudimo 155-osios ir Spaudos atgavimo 115-osios metinės. 40 metų trukęs lietuviško žodžio draudimas palietė ir Slavikus. Net 19 Slavikų krašto knygnešių talkino Sudargo klebonui Martynui Sederevičiui skleisti lietuvybę, padėjo lietuviškam žodžiui rasti šiltus ir mylimus namus...

   Na, o mums belieka gerbti jų šventą auką ir atminimą. Tai stengiamės daryti ne tik uždegdami atminimo žvakeles ant 9 knygnešių kapų, palaidotų Slavikų kapinėse, bet ir organizuodami pėsčiųjų žygius „Knygnešių takais“.

  Šiais metais Slavikų seniūnijos bendruomenė kartu su Slavikų parapijos klebonu kun. Donatu Rolskiu pasirūpino Slavikų krašto knygnešių atminimo tęstinumu – gavus iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą projektui „Mažosios architektūros atnaujinimas Slavikų seniūnijoje 2019“ (Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Šakių rajone) – atnaujino susidėvėjusį stogastulpį knygnešiams atminti bei perkėlė jį į kitą,lankytojams prieinamesnę vietą. Pirmo stogastulpio knygnešiams atminti pastatymu 1987 m. rūpinosi tuometinis klebonas Antanas Aleksandravičius. Autorius vietinis meistras Juozas Palubinskas.

   Šalia naujo stogastulpio knygnešiams atminti naują vietą atrado ir atnaujintas stogastulpis Misijoms atminti, kuris buvo pastatytas taip pat 1987 m. ir to paties autoriaus. Šiuos abu stogastulpius, kurie liko tokie patys, kokie irbuvo,  atnaujino meistras Dainoras Turevičius nuo Sintautų, o Tadas Sperauskas padovanojo lentelę su Slavikų krašto knygnešių pavardėmis. Nuoširdus „Ačiū“ visiems geradariams, savanoriams ir rėmėjams, padėjusiems daryti gerus darbus, taip išsaugant mūsų, Slavikų krašto istoriją...                    

 Daugiau foto - NUOTRAUKOS