Laisvalaikio centro istorija

 

 

1963 m. sausio 1d. pradėjo veikti Slavikų kultūros namai (prie Slavikų aštuonmetės mokyklos). Direktore dirbo Vida Balsaitytė (vėliau – Jakaitienė). Kultūros namų atidarymui buvo pastatyta K. Sajos komedija „Šeškai“. Pradėjo kurtis šokių ratelis, dramos būrelis, choras. Meno vadovu pradėjo dirbti J. Murauskas, vėliau – R. Bindokas. 1965 m. jaunimo šokių kolektyvas dalyvavo Respublikinėje dainų ir šokių šventėje. Meno vadovu pradėjo dirbti St. Kuras. Vėliau darbavosi ir kiti meno vadovai: I. Aukselevičiūtė, Z. Juzėnienė. Tuo metu veikė jaunimo šokių kolektyvas, mišrus choras, agitmeninė brigada, griežė kaimo kapela. Meno vadovu dirbant V. Leparskui, moterų choras dalyvavo 1980 m. vykusioje Respublikinėje dainų ir šokių šventėje.

1978 m., praplėtus Slavikų kolūkio kontorą, kultūros namai buvo perkelti iš mokyklos į naujas patalpas. Tuo metu kultūros namuose buvo suburta labai daug saviveiklininkų: kaimo kapela, moterų choras, pagyvenusių šokių kolektyvas, vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai, etnografinis ansamblis, kaimo teatras. Vėliau meno vadove dirbo A.Martišienė. Jos vadovaujamas moterų choras 1985m. dalyvavo Respublikinėje dainų ir šokių šventėje.

1987 m. Slavikuose buvo pastatyti nauji kultūros namai, kuriose ir dabar vyksta kultūrinė veikla.

1993 m. meno vadove pradėjo dirbti R.Baltrušaitienė. 1995 m. Šakiuose vykusioje Zanavykų šventėje dalyvavo ir būrys slavikiečių: vaikų šokių ratelis, etnografinis ansamblis ir kapela. 1998 – 1999 m. Slavikuose meno vadove dirbo G. Guzovijienė, vėliau – R. Baltrušaitienė. 1999 m. ilgametę kultūros direktorę – Vidą Jakaitienę pakeitė A. Nazaras. Švenčiamos kalendorinės šventės, ypač mėgstamos vakaronės, veikia vaikų teatras, organizuojami susitikimai su literatais, minimi žymūs kraštiečiai. Pirmą kartą suorganizuotas konkursas vaikams ir jaunimui „Papūgėlių diskoteka“.

2001 m.  sausio 30 d. Šakių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 18 - atliktas kaimo kultūros namų reorganizavimas. Taip Slavikų kultūros namai reorganizuojami į Slavikų laisvalaikio centrą. Kultūrinių renginių organizatoriumi dirba Arvydas Nazaras, kolektyvų vadovu - Renata Baltrušaitienė. 2001 m. vasario mėn. į Slavikų laisvalaikio centrą pradėjo rinktis kaimiškos muzikos mėgėjai. Taip "gimė" Slavikų kaimo kapela. (vad. R. Baltrušaitienė). Kapeloje grojo ir dainavo 10 narių. Kasmet pagerbiami ir minimi Slavikų krašto knygnešiai, organizuojami (kartu su Slavikų biblioteka) susitikimai su "Lygumų Šaltinio" literatais, tautodailininkais, švenčiamos įvairios šventės. Slavikų kaimo kapela smagiai linksmina ne tik Šakių rajono, bet ir Kauno, bei Kaliningrado srities (RTFSR) kaimiškos muzikos mėgėjus. 2002 m. pabaigoje, pasikeitus laisvalaikio centro darbuotojams, kolektyvų vadovu pradeda dirbti S. Bilinskas. Kultūrinių renginių organizatore - R. Baltrušaitienė. 2004 m. liepos 24-25 d. Slavikų bendruomenė šventė Slavikų parapijos 250-ties metų jubiliejų. Prie Slavikų bažnyčios šventoriaus, ta proga pastatyta paminklinė skulptūra (Autorius J. Dimaitis). Seniūnija kartu su mokykla, biblioteka, bei bažnyčia organizavo įvairius šventės paminėjimus. Vieni iš didžiausių - šv. Onos atlaidai. Po bažnytinių apeigų, bendruomenė ir jos svečiai pavaišinti žuviene ir žirnių koše, surengti koncertai. 2004 m. pradėta (jau tapusi tradicine) Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. Taip pat labai mėgiamos vakaronės (Valentino, Atvelykio, Motinos dienos, Rudens darbų pabaigtuvių, Kalėdinė), švenčiamos, organizuojamos įvairios parodos. 2005 m. minėjome Slavikų parapijos šv. Onos bažnyčios  pastatymo 170-ąsias metines. Buvo pašventinta atminimo lenta, liudijanti šią istorinę datą. (autorius slavikietis A. Birštonas). Taip pat pagerbti dirbę bei iš Slavikų parapijos kilę kunigai. 2005 m. spalio 20 d. sėkmingai startavo septintas konkursas vaikams ir jaunimui "Papūgėlių diskoteka 2005" Į šį konkursą "suskrenda" jaunosios papūgėlės iš Siesartėnų, Sudargo, Kidulių, Voverių, Panovių, Plokščių, Beržynų ir, žinoma, iš Slavikų. 2005 m. lapkričio 20 d. visi šventėme 135-ių metų sukaktį, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėta Slavikų mokykla. Šventėje dalyvavo buvę mokiniai, mokytojai, garbės svečiai. Šiai sukakčiai paminėti buvo pastatyta paminklinė skulptūra "Slavikų mokslo šviesai 135" (Autorius A. Birštonas) 2006 m. laisvalaikio centre saviveiklininkai buriasi į Slavikų kaimo kapelos (vad. S. Bilinskas) ir naujo Slavikų teatro (vad. R. Baltrušaitienė) repeticijas. Gegužės 7 d. koncerte skirtam Motinos dienai, šventėme kapelos 5 - ąjį veiklos gimtadienį ir pamatėme spektaklio premjerą.

2007 metų renginiai

 1. Pagrindinės veiklos kryptys: valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, ieškant kuo įvairesnių renginių formų; tradicinių vakaronių ir švenčių organizavimas; parodų, popiečių bei susitikimų rengimas, skatinant domėjimąsi veikla tarp įvairaus amžiaus žmonių. Skatinama kaimo kapelos koncertinė veikla, atnaujinamas kaimo teatras.
 2. Ryšiai su bendruomene – kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai.
 3. Projektinė veikla – vykdyti 2 vietiniai laisvalaikio centro projektai („Papūgėlių diskoteka' 2007“ ir „Būkit su mumis mūsų jubiliejinėje šventėje“). Pritraukta projektinių lėšų (iš programų) – 700,- Lt. Iš suorganizuotų renginių surinkta 600,- Lt. lėšų.
 4. Leidybinė veikla 2007m. - išleisti 2 informacinio laikraščio „Slavikietis“ numeriai.
 5. Tradicijos ir tradiciniai renginiai – Užgavėnių, Vaikų gynimo dienos, Joninių, Oninių (Slavikų miestelio), Kalėdinės šventės, konkursas vaikams ir jaunimui „Papūgėlių diskoteka“. Tęsiama tradicija – supažindinti žiūrovą su Šakių rajono kultūros įstaigų saviveiklininkų programomis, kviečiant į organizuojamus renginius. Sparčiai gerėja jaunimo diskotekų kokybė (techninė bei materialinė bazė).
 6. Mėgėjų kolektyvai ir jų veiklos rezultatai 2007m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 11 kartų: 6 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 5 – Slavikų laisvalaikio centre. Dalyvauja rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“.

  Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai – 5; Parodos – 4; Vakaronės – 4; Koncertai – 4; Šventės – 6; Teatrai  - 2; Diskotekos – 20; Konkursai - 1 Iš viso – 46 renginiai.

2008 metų veikla

Projektinė veikla – vykdyti 1 vietinis laisvalaikio centro projektas („Papūgėlių diskoteka' 2008“). Pritraukta projektinių lėšų (iš programos) – 500,- Lt. Iš suorganizuotų renginių surinkta 800,- Lt. lėšų. Leidybinė veikla 2008m. - išleisti 2 informacinio laikraščio „Slavikietis“ numeriai. Mėgėjų kolektyvai ir jų veiklos rezultatai 2008m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 13 kartų: 10 kartų dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 3 – Slavikų laisvalaikio centre. Dalyvauja rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“. Vaikų dramos būrelis pristatė lėlių spektaklį „Snieguolė ir 7 nykštukai“.

Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai – 7; Parodos – 6; Vakaronės –  5; Koncertai –  1; Šventės –  8; Teatrai  - 2; Diskotekos – 21;      Konkursai – 2. Iš viso – 52 renginiai.

2009 metų veikla

 1. Ryšiai su bendruomene – kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir aktyviu kaimo jaunimu vykdytas projektas „Sportuojame gražioj aplinkoj“ (gautas 200,- Lt finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės jaunimo programos).
 2. Projektinė veikla – tradicinis laisvalaikio centro organizuojamas konkursas - projektas („Papūgėlių diskoteka' 2009“) nebuvo finansuotas dėl savivaldybės programos lėšų stygiaus.  Iš suorganizuotų renginių surinkta 1000,- Lt. lėšų.
 3. Leidybinė veikla 2009m. - išleisti 2 informacinio laikraščio „Slavikietis“ numeriai (Nr. 5, 6)

     4.  Mėgėjų kolektyvai ir jų veiklos rezultatai 2009m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 8 kartus: 6 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 2 – Slavikų laisvalaikio centre. Dalyvauja rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“.

  Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai, sporto šventės – 12; Parodos – 3; Vakaronės –  3; Koncertai –  2; Šventės –  6; Diskotekos – 19; Konkursai – 2. Iš viso – 47 renginiai.

2010 metų veikla

 1. Ryšiai su bendruomene – kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir aktyviu kaimo jaunimu vykdytas projektas „Sportuojame gražioj aplinkoj“ (gautas 200,- Lt finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės jaunimo programos).
 2. Projektinė veikla – tradicinis laisvalaikio centro organizuojamas konkursas „Papūgėlių diskoteka' 2010“ organizuojamas iš rėmėjų ir savų lėšų.  Iš suorganizuotų renginių surinkta 1000,- Lt. lėšų.
 3. Leidybinė veikla 2010m. - išleistas 1 informacinio laikraščio „Slavikietis“ numeris (Nr. 7). Išleista Slavikų pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleivių sukurtų eilėraščių knygelė „Mano svajonių vasara“.

     4.  Mėgėjų kolektyvai ir jų veiklos rezultatai 2010m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 3 kartus: 2 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 1 – Slavikų laisvalaikio centre. Dalyvauja rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“.

  Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai, sporto šventės – 10; Parodos – 2; Vakaronės –  1; Pramoginės muzikos koncertai –  5; Šventės –  7; Diskotekos – 9; Konkursai – 1. Iš viso – 35 renginiai.

2011 m. veikla

Ryšiai su  bendruomene - kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir aktyviu kaimo jaunimu vykdytas projektas „Jaunimas – kaimo bendruomenės dalis“ (gautas 300,- Lt finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 2011 metų projektų finansavimo programos).

 Projektinė veikla - tradicinis (paskutinis) laisvalaikio centro konkursas vaikams ir jaunimui „Papūgėlių diskoteka' 2011“ buvo organizuotas iš rėmėjų ir savų lėšų.  Iš suorganizuotų renginių surinkta 600,- Lt. lėšų.

 Leidybinė veikla 2011 m. - išleisti 2 bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeriai (Nr. 8, 9).

Tradicijos ir tradiciniai renginiai. Tradicijos ir tradiciniai renginiai – Užgavėnių, Vaikų gynimo dienos, Joninių, Oninių (Slavikų miestelio), Kalėdinės šventės, vakaronės, parodos, popietės, konkursas vaikams ir jaunimui „Papūgėlių diskoteka“. Tęsiama tradicija – supažindinti žiūrovą su Šakių rajono kultūros įstaigų saviveiklininkų programomis, kviečiant juos į organizuojamus renginius. 

Mėgėjų  kolektyvai ir jų veiklos  rezultatai 2011 m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 9 kartus: 7 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 2 – Slavikų laisvalaikio centre. Kapela pasirodo rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“. Armonikieriai  dalyvauja tradicinėje liaudies muzikantų šventėje „Gelgaudiškio armonika“.

Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai, sporto šventės – 8; Parodos – 2; Vakaronės –  3; Pramoginės muzikos koncertai –  2; Šventės –  5; Diskotekos – 8; Konkursai – 1. Iš viso – 29 renginiai.

2012 metų veikla

Ryšiai su  bendruomene - kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir aktyviu kaimo jaunimu įvykdytas projektas „Mes – kaimo ateitis“ (gautas 200,- Lt finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 2012 metų projektų finansavimo programos). Įvykdytas projektas „Krepšinio aikštelės atnaujinimas ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Slavikuose“. Bendra projekto vertė – 61233,93 Lt.

    Slavikų jaunimas laisvalaikiu naudojasi laisvalaikio centro rūsio ir fojė patalpomis. Rūsyje įsirengė treniravimosi salę, fojė – žaidžia tenisą.

Projektinė veikla – tradicinis Muzikantų sambūris buvo organizuotas iš rėmėjų ir savų lėšų.  Iš suorganizuotų renginių surinkta 800,- Lt. lėšų.

Leidybinė veikla 2012 m. - išleisti 2 bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeriai (Nr. 10, 11).

Mėgėjų  kolektyvai ir jų veiklos  rezultatai 2012 m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 12 kartų: 10 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 2 – Slavikų laisvalaikio centre. Kapela pasirodo rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“. Armonikieriai  dalyvauja tradicinėje liaudies muzikantų šventėje „Gelgaudiškio armonika“.

Renginių ataskaita: Paminėjimai, popietės, susitikimai, sporto šventės – 9; Parodos – 2; Vakaronės –  2; Šventės –  5; Diskotekos – 12. Iš viso – 30 renginių.

2013 METŲ VEIKLA

Ryšiai su  bendruomene - kartu su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai bei projektai. Kartu su bendruomene ir aktyviu kaimo jaunimu įvykdytas projektas „Mes – kaimo ateitis 2013“ (gautas 500,- Lt finansavimas iš Šakių rajono savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 2013 metų projektų finansavimo programos). Vykdomas projektas „Bendruomenės centro veiklos dešimtmetis – tvirtas žingsnis naujiems darbams“. Bendra projekto vertė – 45397,02 Lt.

    Slavikų jaunimas laisvalaikiu naudojasi laisvalaikio centro rūsio ir fojė patalpomis. Rūsyje įsirengė treniravimosi salę, fojė – žaidžia stalo tenisą.

 Projektinė veikla – tradicinis Muzikantų sambūris buvo organizuotas iš rėmėjų ir savų lėšų.  Iš suorganizuotų renginių surinkta 800,- Lt. lėšų.

Leidybinė veikla 2013 m. - išleisti 2 bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeriai (Nr. 12, 13). Kartu su Kurynės parko įkūrėju Zigmu Naujokaičiu aplankytos neveikiančios Žiūrių kaimo katalikų, Šilininkų kaimo katalikų ir evangelikų, Slavikų evangelikų, Rukšnių kaimo kapinės, įamžintos foto nuotraukose. Ruošiami aprašai.

Tradicijos ir tradiciniai renginiai: Užgavėnių, Vaikų gynimo dienos, Joninių, Oninių (Slavikų miestelio), Kalėdinės šventės, vakaronės, parodos, popietės, muzikantų sambūris. Tęsiama tradicija – supažindinti žiūrovą su Šakių rajono kultūros įstaigų saviveiklininkų programomis, žymiais rajono sportininkais, kviečiant juos į organizuojamus renginius.

Mėgėjų  kolektyvai ir jų veiklos rezultatai 2013 m. - Slavikų kaimo kapela koncertavo 17 kartų: 12 kartus dalyvavo kitų kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose, 5 – Slavikų laisvalaikio centre. Kapela pasirodo rajoninėse kaimo kapelų varžytuvėse „Papešupių armonika“, koncertavo Marijampolės, Kalvarijos savivaldybėse, Goldape (Lenkija). Gitaristės koncertavo 6 kartus: 5 – Slavikuose organizuotuose renginiuose, 1 – išvykoje. Skaitovės dalyvavo 6 renginiuose, organizuotuose Slavikų laisvalaikio centre. Armonikieriai  dalyvauja tradicinėje liaudies muzikantų šventėje „Gelgaudiškio armonika“.

 

Renginių ataskaita:

 1. Paminėjimai, popietės, susitikimai, sporto šventės – 12;
 2. Parodos – 3;
 3. Šventės –  4;
 4. Diskotekos – 12;

 

                                 Iš viso – 31 renginys.

 Kultūrinių renginių organizatorė                                         Renata Baltrušaitienė